انواع حسابرسي
۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۴:۴۷| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

حسابرسي

حسابرسي درواقع شاخه اي از علوم حسابداري و حسابرسي است. تمامي شركتها و موسسات مكلف هستند بصورت سالانه صورتهاي مالي خود را به همراه گزارش حسابرس مستقل در اختيار عموم قرار دهند كه اين صورت هاي مالي داراي ويژگي هاي  خاصي است ازجمله اينكه اين صورت هاي مالي بايد بگونه اي باشد كه حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان موسسه يا شركت اظهارنظر كند و گزارش حسابرسي را آماده كند.حسابرسي داراي انواع مختلفي است كه در زير به شرح انواع حسابرسي ميپردازيم.

 

حسابرسي صورتهاي مالي

تعريف صورت هاي مالي

صورت هاي مالي عبارت است از اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندي شده در طي يك دوره مالي مشخص درباره وضعيت و عملكرد يك واحد ، موسسه و يا شركت بر اساس استانداردهاي تعيين شده و منطبق با اصول حسابداري . بصورتي كه بتوان با بررسي آنها ، درمورد روند كار و فعاليت موسسه يا شركت در آينده تصميم گيري كرد. صورت هاي مالي درواقع انعكاس اطلاعات مالي مهم و پركاربرد و ميزان دارايي ها و بدهي هاي شركت مي باشد.

مهمترين عوامل سنجش وضعيت مالي و سود دهي شركت ها و موسسات ، ارزيابي صورتهاي مالي مي باشد. در واقع هدف از تشكيل يك واحد تجاري كسب سود بيشتر مي باشد تا بتواند نيازهاي اعتبار دهندگان و سهامداران را تامين نمايد.

 با توجه به اينكه صورت هاي مالي در شركت ها و موسسه ها بيانگر وضعيت مالي و عملكرد آنها مي باشد ، اطلاعات مالي اعم از بدهي ها و دارايي هاي موسسه در آنها ثبت ميشوند كه براي بررسي عملكرد و ارزيابي وضعيت مالي شركت هاي و موسسات تجاري شناخت صورت هاي مالي و اجزاي تشكيل دهنده آنها ضروري مي باشد. براي سنجش وضعيت مالي  موسسات و ميزان سود دهي آنها و حسابرسي صورتهاي مالي ، بررسي صورت هاي مالي آنها مهمترين گام به شمار مي آيد.

صورتهاي مالي اساسي شركت ها به چهاردسته زير تقسيم مي شوند.

اجزا صورت هاي مالي

صورت هاي مالي اساسي

 • ترازنامه
 • صورت سود و زيان
 • صورت سود و زيان جامع
 • صورت جريان وجوه نقد

يادداشتهاي توضيحي همراه صورتهاي مالي

در حسابرسي صورتهاي مالي كه به اختصار به آن حسابرسي مالي مي گويند، حسابرس بصورت مستقل صورتهاي مالي را بررسي و مورد ارزيابي قرار داده و در مورد همه جنبه هاي آن بر اساس معيارهاي تعيين شده و اصول پديرفته شده حسابداري اظهار عقيده ميكند . اين اظهار نظر بايد بر اساس شواهد و مدارك كافي و معتبر باشد كه حسابرس با اين كار به صورتهاي مالي اعتبار مي بخشد.

 

حسابرسي داخلي

در حسابرسي داخلي مديران موسسات و يا سازمان ها براي بررسي كميت و كيفيت هزينه ها و عمليات مالي و ارزيابي وضعيت مالي و ميزان دارايي ها و ... ميپردازد. حسابرسي داخلي كه توسط افراد مالي و حسابداري موسسه يا شركت انجام مي شود تمامي مدارك  اسناد بايد در دسترس او قرار گيرد تا بتوانند بصورت دقيق و كامل منابع مالي را كنترل و هدايت و انحرافات را تشخيص دهد تا از به وجود آمدن مشكلات و زيانهاي ناشي از هدر رفتن منابع مالي جلوگيري كند.

تمامي انحرافات  كه سبب ضرر مالي برا موسسه است در حسابرسي داخلي شناسايي مي شود ، هم انحرافات مالي و هم انحرافات سازمان

حسابرس داخلي بايد مستقل بوده و وابسته به هيچ سازماني نباشد و با داشتن اختيار امضا و مهر ، نتايج بررسي هاي خود در تمامي بخش هاي مالي ،مديريتي ، حقوق و دستمزد و برنامه هاي آموزشي و .... را طي گزارشي به  مديران سازمان ارائه دهد.

در حسابرسي داخلي مواردي چون گردش مالي و حسابهاي بانكي ،بودجه ، هزينه ها ، جزييات حقوق و دستمزد ،خريد هاي داخلي ، تمامي فاكتورها ، تنخواه و  ورود و خروج از انبار و ... سازمان بررسي مي شود.

 

حسابرسي عملياتي

در تعريف حسابرسي عملياتي بايد گفت كه فرايند سازمان يافته و منظم براي ارزيابي كارايي و اثر بخشي عمليات سازمان  و ارائه گزارش نتايج ارزيابي مي باشد.پس از بررسي شرايط و نتايج حاصل از ارزيابي ، در حسابرسي عملياتي راهكارهاي عملي براي بهبود شرايط سازمان ارائه مي شود.

در حسابرسي عملياتي ، نارسايي هاي عملياتي و  نواحي بحراني بايد به درستي تشخيص داده شده  و  به اصل مطلب بيشتر پرداخته شود . همچنين مسائل ، تجزيه و تحليل و پيگيري شده و نتايج همه بررسي ها  گزارش داده شود و براي تصحيح عملكرد شركت راهكارهايي ارائه شود.

حسابرس عملياتي بايد بتواند براي حل تمامي مسائل بررسي شده كه ادامه روند آنها سبب ضرر مالي براي شركت ميشود با ارائه راهكارهايي مديريت را قانع كند كه اجراء راهكارهاي ارائه شده توسط  او براي  پيشرفت كار و استفاده بهينه از منابع مالي شركت لازم و ضروري است.

 

حسابرسي ويژه

حسابرسي ويژه و قضايي اصولا با در خواست شركت ها و موسسات  جهت ارزيابي و بررسي اختلاف نظرهاي مالي بين آنها صورت ميگيرد .در مواردي هم كه پرونده اي از سوي محاكم قضايي و ديگر ارگانها به حسابرس ارجاع مي شود  او به وظيفه حسابرسي ويژه و قضايي خود عمل ميكند و پس از حسابرسي و ارزيابي ، نتايج را بصورت گزارش بيطرفانه و قابل اتكا ارائه مي دهد.

 

حسابرسي رعايت

حسابرسي رعايت در اصل حسابرسي است كه بر اساس انطباق قانون و مقررات و استانداردهاي تعيين شده با صورت هاي مالي انجام مي شود. حسابرسي رعايت ميتواند به صورت مجزا انجام شود و يا همراه صورت هاي مالي باشد. در كشور ما حسابرسي رعايت جز جدا نشدني حسابرسي صورتهاي مالي است. در زير نمونه هايي از حسابرسي رعايت را نام ميبريم.

حسابرسي مميزان مالياتي در زمينه اظهارنامه مالياتي و حسابرسي ذيحسابان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور در جهت رسيدگي به بودجه شركتها و يا موسسات دولتي جز حسابرسي رعايت مي باشد.

انواع حسابرسي رعايت

حسابرسي مالياتي

حسابرسي بيمه

حسابرسي ديوان محاسبات

 

حسابرسي قانوني

رسيدگي به اسناد و دفاتر و انطباق آنها با استانداردهاي حسابرسي از جمله وظايف حسابرس است.در طي سالهاي اخير  هنگام بروز اختلافات مالي از حسابرسان قانوني دعوت به عمل مي آيد تا  صورتهاي مالي را بررسي نموده و پس از بررسي ، علت اين اختلافات مالي را بيان كنند. با حسابرسي قانوني تقلب هاي تجاري يا تقلب هاي كاركنان كشف ميشود. چنانچه در موسسه و يا شركت ، كاركنان اقدام به ارائه صورتهاي مالي نادرست نمايند و يا اقداماتي نظير جعل و دستكاري در صورتهاي مالي انجام دهند و يا اطلاعاتي را براي بدست آوردن مزاياي غير قانوني كه حق آنها نيست حذف كنند ،حسابرس قانوني وظيفه دارد اين موارد را با ارزيابي و بررسي صورتهاي مالي يافته و با شواهد و مدارك معتبر ارائه دهد.در حسابرسي قانوني ، خسارت تجاري اقتصادي نيز بررسي ميگردد.

قابل ذكر است كه در مواردي كه بين سهامداران و شركا به دليل عدم توافق در تقسيم سود و يا ديگر مسائل مالي اختلاف به وجود مي آيدكه گاهي منجر به حل آن از طريق شكايت و مراجعه به مراجع قضايي مي شود وجود حسابرس قانوني براي جلوگيري از اين قضايا و جلوگيري از اتلاف وقت الزامي است.

 

شركت حسابرسي محاسبان  براي رفع نيازهاي مالي ، حسابرسي و بالا بردن دانش و آگاهي موسسه ها ، شركت ها ، كارخانه ها و سازمان هاي مختلف در تمامي نقاط ايران با داشتن كادري مجرب مشغول به فعاليت بوده و سالهاست ارائه خدمت مينمايد. شركت حسابرسي محاسبان با داشتن سالها تجربه كاري مديران و اساتيد مجرب و آگاه به مسائل روز حسابرسي و مالي در قسمتهاي مختلف اقتصادي در داخل و خارج كشور به امر حسابداري ، حسابرسي و مالي مي پردازد.

جهت اطلاع بيشتر و بالا بردن سطح آگاهيتان  (در زمينه هاي مختلف مالي و حسابداري و حسابرسي و تهيه اظهارنامه و تنظيم قرارداد حسابرسي ، تهيه گزارش مالي ، اخذ كد اقتصادي ، معاملات فصلي ،ماليات تكليفي ، انواع حسابرسي و حسابرسي بيمه ،آشنايي با استانداردهاي حسابرسي ، مقررات بورس ، ارزيابي عملكرد ، تعيين ارزش شركت و ارزشيابي سهام و .... ) به صفحه تماس با ما در سايت موسسه حسابرسي محاسبان مراجعه نموده و از مشاوره مالي و مالياتي رايگان ، مشاوره مالياتي آنلاين ، مشاوره مالي رايگان ، مشاوره حضوري و ... بهره مند شويد.

برچسب‌ها: موسسه حسابرسي+شركت حسابرسي+مشاوره مالي رايگان+ گزارش مالي+صورتهاي مالي اساسي+صورت سود و زيان،

قيمت ساندويچ پانل ديواري
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۹:۵۸| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

قيمت پانل ديواري

قيمت پانل ديواري بر اساس مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري كه از سوي مشتري بنا به مورد كاربري اعلام مي گردد ، مشخص مي شود .

ساندويچ پانل ديواري از چندين لايه تشكيل شده است ، لايه دروني نوعي فوم عايق است كه به شكل تزريقي در ميان دو صفحه فلزي استقرار يافته است . صفحات فلزي كه لايه بيروني ساندويچ پانل ديواري را تشكيل مي دهند ، مي توانند از جنس آلوزينك ، گالوانيزه و يا از جنس آلومينيوم باشند . جنس همين صفحات پوشاننده فلزي يكي از پارامتر هاي سنجش قيمت پانل مي باشد . براي نمونه قيمت ساندويچ پانل ديواري كه در ساخت آنها از ورق آلوزينك براي پوشش خارجي استفاده شده ، اندكي بالا تر از ديگر انواع مي باشد زيرا از كيفيت بالاتر و عمر مفيد بالاتري برخوردار است .

از ديگر پارامترها جهت محاسبه قيمت پانل ، جنس فوم داخلي ساندويچ پانل است كه نقش هسته و محور اصلي ساندويچ پانل را ايفا مي كند .

فوم عايق پلي يورتان يكي از بهترين جنس ها جهت استفاده به عنوان هسته دروني ساندويچ پانل ديواري مي باشد كه مجتمع صنعتي ماموت در توليد ساندويچ پانل هاي خود از آن استفاده مي كند . از ديگر جنس هاي فوم عايق،  دروني مي توان فوم عايق پلي استايرن ، فوم عايق پشم سنگ ، فوم عايق ايكس پي اس و ... مي باشد .

يكي ديگر از مشخصات فني ساندويچ پانل ها كه در قيمت پانل ديواري موثر است ، دانسيته يا فشردگي عايق داخلي ساندويچ پانل ها مي باشد . هر چه فشردگي يا دانسيته فوم داخلي بيشتر باشد ، قيمت پانل ديواري نيز بالا تر است .

ديگر ويژگي تاثير گذار در قيمت پانل ديواري ، ضخامت ساندويچ پانل است . در مجموع بايد گفت كه براي ساندويچ پانل ها قيمت دقيقي در دسترس نبوده و لازم است براي اطلاع از قيمت روز ساندويچ پانل ها و مشاوره فني با كارشناسان مجتمع صنعتي ماموت تماس حاصل فرماييد .

برچسب‌ها: قيمت ساندويچ پانل ديواري،

ساندويچ پانل ديواري XPS
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۳:۲۵| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

پانل سقفي XPS 

ساندويچ پانل سقفي XPS از دو لايه ورق تشكيل شده كه بين آنها يك لايه فوم اكسترود شده ( يونوليت ) با چسب مخصوص پلي يورتان به ورق ها مي چسبد .

ساندويچ پانل سقفي XPS مطابق استاندارد هاي شركت ماموت در ضخامت هاي 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12.5 و 15 توليد مي شود . جنس ورق ساندويچ پانل سقفي XPS مي تواند فولاد مباركه ، آلوزينك يا آلومينيوم باشد.

فوم XPS مضاف بر اينكه عايق رطوبت ، صوت و دما مي باشد به دليل تحمل فشار مكانيكي زياد مي تواند نقش قسمتي از خود سازه را ايفا كند و اين امر تاثير زيادي در سبك سازي سازه ايجاد مي كند . به همين دليل جزء مصالح ساختماني محبوب و مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است .

اين عايق به دليل داشتن سلول هاي كاملا به هم چسبيده با جداره مشترك از مقاومت مناسبي برخوردار است . با عايق كردن نماي ساختمان بيشترين مقدار صرفه جويي در مصرف انرژي حاصل مي شود .

موارد استفاده از ساندويچ پانل سقفي XPS

در هتل ها ، انبار ها ، ساختمان هاي مسكوني ، اداري ، تجاري ، ورزشگاه ها ، سوله نگهداري مواد غذايي و ...

از مزاياي ساندويچ پانل سقفي XPS مي توان به موارد زير اشاره كرد

 • عايق حرارت و صوت
 • جلوگيري از كپك زدگي
 • جلوگيري از نفوذ حشرات
 • عايق رطوبت و بخار آب
 • سهولت در حمل و نقل
 • عايق بيروني ساختمان
 • عايق و در عين حال بلوك در سقف هاي تيرچه بلوك
 • عايق و در عين حال قالب در سقف هاي كامپوزيت
 • چگالي يكسان در تمام نقاط و ابعاد بسيار دقيق
 • داراي عمر مفيد و طولاني

شركت ماموت توليد كننده ساندويچ پانل سقفي XPS آماده ارائه قيمت ساندويچ پانل و پيش فاكتور رسمي از سوي آن شركت مي باشد .

جهت دريافت ليست قيمت ساندويچ پانل با كارشناسان ما تماس گرفته و يا به صفحه قيمت ساندويچ پانل مراجعه نماييد .

برچسب‌ها: ساندويچ پانل ديواري Xps،

ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۹:۴۹| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

پانل ديواري پلي يورتان 

اين ساندويچ پانل از يك هسته سفت بين دو ورق فلزي ساخته شده كه هسته ي سفت و سخت آن از جنس پلي يورتان است .

براي ساخت ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان دو ورق در قالب قرار داده شده و با استفاده از دستگاه تزريق فشار بالا پلي يورتان مايع به آن تزريق مي شود . اين پانل ها در قالب هايي گرمازايي مي شوند تا به يك ساندويچ پانل سفت و سخت تبديل شوند .

ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان در ضخامت هاي مختلف توليد مي شود . اين ساندويچ پانل داراي ظاهري بسيار مرتب و تميز است كه براي ساخت انواع ساختمان ها مناسب مي باشد .

ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان به دليل خواص ويژه اي كه دارد شناخته شده و داراي محبوبيت بسياري است به طوري كه مصرف سالانه پلي يورتان براي استفاده به عنوان عايق حدود 662 ميليون كيلوگرم است . خواص عايق معمولا بر اساس ارتباط بين ضخامت مواد و انتقال گرما در واحد سطح اندازه گيري مي شود . استفاده از پانل ديواري پلي يورتان براي ساخت ساختمان هاي سرد و ساختمان هاي انرژي بسيار كارآمد است .

موارد استفاده از ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان

انواع ساختمان هاي تجاري ، اداري ، مسكوني ، انواع كانكس ( اداري ، مهندسي ، كارگري ، مدرسه ، امداد و نجات و ... ) ، انواع كمپ ، سوله ، انبار ،بيمارستان ها ، سردخانه زير صفر و بالاي صفر ، اتاق هاي تميز و ...

مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان

 • عايق صدا
 • عايق دما
 • عايق رطوبت
 • مقاومت مكانيكي
 • وزن سبك
 • ايمني بالا
 • مقاومت شيميايي

شركت ماموت ، بزرگ ترين كارخانه توليد كننده ساندويچ پانل با هدف كيفيت و رضايتمندي شما خريداران محترم آماده ارائه و فروش انواع ساندويچ پانل ديواري و سقفي مي باشد .

شما دوستان عزيز مي توانيد از طريق تماس با كارشناسان ما و يا مراجعه به صفحه قيمت ساندويچ پانل ديواري از قيمت روز ساندويچ پانل ديواري مطلع شويد .

 

برچسب‌ها: ساندويچ پانل ديواري پلي يورتان،

ساندويچ پانل سقفي
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۲:۵۷| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

ساندويچ پنل سقفي

[caption id="attachment_114" align="alignright" width="300"]ساندويچ پانل سقفي ساندويچ پانل سقفي[/caption]

ساندويچ پانل سازه اي است كه امروزه با پيشرفت تكنولوژي توليد شده است. از لحاظ كارايي و كاربرد هاي فراواني كه دارد جاي گزين مناسبي براي مصالح سنتي و قديمي است، ساندويچ پانل سقفي ويژگي هاي مناسب و كارامد تري نسبت به مصالح اجري ، سيماني دارد كه از جمله انها مي توان گفت كه هزينه هاي ساخت و ساز را بسيار كاهش مي دهد نصب و اجراي ان بسيار سريع است .
ساندويچ پانل سقفي به منظور استفاده در سقف پروژه هاي گوناگون طراحي شده است كه در سطح بالايي ساختمان ها قرار مي گيرد ساندويچ پانل سقفي از دو لايه آلومينيوم و يك لايه فوم مياني تشكيل شده است كه هنگام بارش هاي فصلي لايه فوم مياني ساندويچ پانل نقش عايق صدا را ايفا مي كند و از وارد شدن صداي بارش باران به داخل ساختمان جلوگيري مي نمايد. البته لازم به ذكر است فوم مياني علاوه بر عايق صدا خاصيت هاي ديگري دارد كه از جمله اين خواص مي توانيم به ضد اسيد بودن و ضد آتش بودن اشاره كنيم كه در حال حاضر ساندويچ پانل نسوز و ساندويچ پانل ضد اسيد نيز با استفاده از اين نوع فوم ها به بازار آمده است.

مشخصات فيزيكي ساندويچ پانل سقفي

ساندويچ پانل سقفي نسبت به ساندويچ پانل ديواري از گام هاي بلند تري برخوردار هستند و يكي از دلايلي كه باعث شده است طراحي ساندويچ پانل هاي سقفي به اين گونه باشد مسئله درگير بودن سقف با بارش هاي فصلي مي باشد. فيزيك اين ساندويچ پانل هاي سقفي و شيب ملايمي كه هنگام نصب ساندويچ پانل ايجاد مي كنند باعث هدايت آب به سمت پايين ساختمان و يا سوله مي گردد. البته لازم به ذكر است در كنار ساندويچ پانل سقفي از متريال ديگري به نام فلاشينگ استفاده مي گردد كه لبه ي ساندويچ پانل سقفي نصب مي شود به عنوان آبرو دور تا دور ساختمان از فلاشينگ آبرو مورد استفاده قرار مي گيرد.

مي دانيم كه ساندويچ پانل انواع مختلفي دارد كه هر كدام خاصيت فيزيكي مربوط به خود را داراست كه در اينجا به ساندويچ پانل سقفي اشاره خواهيم كرد.

كاربرد هاي ساندويچ پانل سقفي

-استفاده ازساندويچ پانل سقفي درپوشش سوله هاوانبار ها

-استفاده از  پانل  سقفي  در كانكس ها

-پوشش سقف هاي سالن هاي ورزشي

-پوشش سقف هاي مرغداري ها و سيلوها

-ساندويچ پانل مخصوص سردخانه،سوله هاي صنعتي،ويلا هاي پيش ساخته

 

ويژگي هاي ساندويچ پانل سقفي

مواد تشكيل دهنده ي فوم مياني پانل كه به هسته ي ساندويچ پانل معروف است

از فوم پلي يورتان ، پلي استايرن ، پشم سنگ و پشم شيشه است

بيشترين كاربرد را فوم پلي يورتان دارد كه به دليل ضد حريق بودن ان است

و فولادي كه در اين سازه به كار مي رود فلز اهن است كه با روي پوشانده شده است

در اصطلاح به ان ورق هاي گالوانيزه مي گويند كه اين فولاد اهن جاي گزين قلع شده است.

ورق الومينيوم ، ورق الوزينك و همچنين ورق گالوانيزه ورق هايي هستند

كه در ساندويچ پانل سقفي به كار مي رود خاصيت مهمي كه اين ورق ها دارند

ضد زنگ بودن و مقاوم در برابر خوردگي است.

ديگر انواع ساندويچ پانل

ساندويچ پانل سقفي معمولي ،ساندويچ پانل ضد حريق ، ساندويچ پانل سقفي دو رو ورق ، ساندويچ پانل يك رو ورق يك رو فويل ، ساندويچ پانل يك رو ورق يك رو كاغذ ، ساندويچ پانل يك رو ورق يك نايلون از انواع ساندويچ پانل هستند.

جهت اطلاع از قيمت ساندويچ پانل و نحوه ي محاسبه متراژ مورد نياز جهت سقف و ديوار ساندويچ پانل مي توانيد با كارشناسان ما در تماس باشيد.

برچسب‌ها: ساندويچ پانل سقفي،

ساندويچ پانل ديواري
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۰۶:۰۰| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

ساندويچ پانل ديواري

اين ساندويچ پانل سه نوع مي باشد كه بر ترتيب اولويت مي توان به

پانل ديواري پيچ مخفي

اين نوع ديوار براي مصارف ساختماني و سو له استفاده مي شود داراي شيار هاي مخفي مي باشد مقاوم در برابر حرارت وبرودت ، سبك وبه سادگي قابل نصب مي باشدوبرابر فشار عرض 1متر وطول 12 متر مي باشد.

پانل ديواري مينياتوري

اين نوع ديواربراي مصارف متفاوت بسيار زيبا و شكيل مي باشد خصوصيات اين ديوار مي توان
داراي طرح و رنگ متنوع

در برابر برودت و حرارت بسيار مقاوم
مقاوم در برابر نور خورشيد
قابل شستشو وغير قابل اشتعال
داراي تو جيه اقتصادي در مقابل مصالح سنتي
داراي قابليت جابجايي  مناسب براي سردخانه واتاقهاي تميزداراي قابليت افزايش عمر مفيد كارخانه هاو مشاغل

سوله ها داراي قابليت باز يافت به مواد بازيافتي و قابليت تبديل و تغيير كاربري
به سادگي قابل نصب مي باشد .

پانل ديوار صاف

پانل ديواري دو روصاف بسيار زيبا و جذاب است

قابليت جلو گيري از تجمع ميكروبها و قارچ ها رادارد

مقاو مت بالا در برابر پوسيدگي وخوردگي را دارد
ضخامت 3 تا 15 سانتي متري دارد
براي بيمارستانها و آزمايشگاهها و مراكز درماني قابل استفاده مي باشد.
براي ساخت سردخانه ها قابل استفاده مي باشد.

براي كارخانه هاي توليد دارو وواكسن بسيار منaاسب مي باشد.
مقاوم در برابر حرارت و برودت است .
مقاومت در برابر نور خورشيد مي باشد.
ضد قارچ وكپك و باكتري و آلودگي هاي محيطي است.
مقاوم در برابر اشعه ماوراي بنفش مي باشد.

قابل شستشو ومقاوم دربرابر زلزله است.

ضد خش ، عايق صوتي ،عايق رطوبتي مي باشد.
باعث زيبا شدن سازه ونماي بيروني و جلوه بيشتر سازه مي شود.

بسيار سبك و قابل حمل مي باشدو نصب آسان است .

ساندويچ پانل از سه نوع عايق تشكيل شده است

1- پلي يورتان -2-پلي استايرن-3- عايق پشم سنگ
1-ساندويچ پانل پلي يورتان: اين نوع عايق نوعي فوم پلي يورتان است كه از مواد پلي يول وايزو سيا نورات استفاده مي شودكه تركيب بسيار مهمي است .

2- ساندويچ پانل پلي استايرن : اين نوع عايق پلي استايرن يا همان يونوليت استفاده ميگردد.نسبت به پلي يورتان عايق حرارتي درجه پايين تري است و نسبت به آن سبك تر و قيمت مناسبتري دارد.
3- ساندويچ پانل پشم سنگ : اين نوعي عايق پشم سنگ مي باشد كه ضد حريق بودن مهمترين خصوصيت آن مي باشدودر نوع خود بسيارمهم و حائز اهميت مي باشد.

براي مناسب سازي قيمت ورق پلي يورتان بجاي آنكه در دو طرف از ورق فلزي استفاده شود در يك طرف از ورق فلزي استفاده مي شود ومي توان با پايين آوردن ضخامت ورق فلزي از 5/0 ميليمتر به 4/0 ميليمتر و تعداد گام ها به كاررفته در پانل را كم كرد .

برچسب‌ها: ساندويچ پانل ديواري،

استانداردهاي حسابرسي
۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶:۰۴| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

تعريف استانداردهاي حسابرسي

استانداردهاي حسابرسي معياري براي اندازه گيري و سنجش كيفيت كار حسابرسان ميباشد. براي اولين بار انجمن حسابداران امريكا استانداردهاي ده گانه را را در سال 1947 طبقه بندي و معرفي كردند.امروزه به دليل تغييرات محيط حسابرسي ، اين استانداردها تعديل و تغيير يافته و شامل استانداردهاي زيرشده است:

1- استانداردهاي عمومي

2- استانداردهاي عمليات ( رسيدگي )

3- استانداردهاي گزارشگري

استانداردهاي عمومي حسابرسي چيست

اين استانداردها توسط شخص يا اشخاصي اجرا مي شود كه داراي صلاحيت بوده و آموزش  فني لازم به عنوان حسابرس را ديده باشد.اين استانداردها در تمامي موسسات دولتي و غير دولتي كه برنامه ي آنها حسابرسي فعاليتها و برنامه ها و وظايف دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي غير انتفاعي و ... است، استفاده مي شود. حسابرس يا حسابرسان در تمامي مواردي كه صورت هاي مالي را حسابرسي مي كنند لازم است ،استقلال راي داشته باشند و در رسيدگي و گزارش حسابرسي تهيه شده بايد مراقب حرفه اي لازم را رعايت كنند .

استانداردهاي عمليات (رسيدگي )چيست

در اجراي استانداردهاي عمليات ، حسابرسي بايد از برنامه ريزي كافي و مناسب برخوردار بوده و در صورت وجود كاركنان ،بايد بر كار آنان نيز نظارت مناسب و دقيق صورت گيرد.به مفهوم  كلي يعني كاركنان بايد به شكلي صحيح و مستقيم سرپرستي شوند تا مشخص شود كه آيا اهداف حسابرسي در جريان صحيح قرار گرفته يا خير ؟البته سرپرستي صحيح به شكلي است كه بايد كاركنان آموزش لازم را ببيند.

در استانداردهاي عمليات،حسابرسان بايد قوانين و مقررات را طوري برنامه ريزي كنند كه بتوانند با اطمينان معقول از كشف موارد خلاف به اهداف حسابرسي بطور صحيح و كامل دست يابند.آنها بايد مدارك لازم و كافي جهت تاييد قضاوت هايشان در مورد كنترل ها داشته باشند و كنترل هاي مديريتي را بصورت كامل درك كنند و با استفاده از مدارك مربوط  و شواهد كافي به يافته هاي معقولي دست يافته و نتايج كارشان را در فرم كاربرگ هاي ثبت و نگهداري كنند.

كاربرگها بايد بصورت جامع ارائه گردد و اطلاعات لازم و كامل را داشته باشد. اين كاربرگ ها بايد بسيار روشن و واضح حاوي اطلاعاتي باشد كه قضاوت هاي يك حسابرس را بتواند براحتي به اثبات برساند و از طريق اين اطلاعات، يك حسابرس مجرب بتواند بدون نياز به راهنمايي و ارتباط با حسابرس قبلي از او پشتيباني كند.

نكته:يك حسابرس بايد شواهد و مدارك كافي و مطمئن از طريق پرس و جو و بازرسي و مشاهده بدست آورد تا بر مبناي آنها بتواند صورتهاي مالي را مورد رسيدگي قرار دهد و اظهار نظر كند.

نكته: يك حسابرس در رسيدگي و تهيه گزارش حسابرسي بايد مراقبت حرفه اي لازم را به عمل آورد.

استانداردهاي گزارشگري چيست

بر اساس استانداردهاي گزارشگري ،گزارش حسابرسي بايد حاوي اطلاعاتي باشد كه مشخص كند صورتهاي مالي ،طبق اصول و استاندارهاي حسابداري تهيه شده است يا خير.اين گزارش بايد بصورت مكتوب باشد و نتايج هر رسيدگي به آن انتقال يابد.

چرا گزارش حسابرسي بصورت كتبي تهيه ميشود

حسابرس با گزارش حسابرسي بصورت مكتوب، ميتواند نتايج حسابرسي صورت هاي مالي يك موسسه و يا شركت را به تمامي مسئولان در كليه سطوح برساند كه در اين حالت نتايج حسابرسي، بدليل اينكه در معرض ديد و بازرسي همگان است كمتر در مظان سوء تفاهم قرار ميگيرد و در نتيجه پيگيري را تسهيل مي نمايد.ارائه گزارش حسابرسي بايد به موقع بوده تا در زمان مناسب به دست مقامات مسئول سازمان تحت رسيدگي ،مراجع ذيصلاح و سازمان هايي كه كه وجوهي به سازمان تحت رسيدگي پرداخت كرده اند برسد و مسئولان و مقامات و اشخاص ثالث بتوانند از آن استفاده كنند ،مگر آنكه منع قانوني يا ملاحظات ديگري در پي داشته باشد.

در محتواي گزارش حسابرسي بايد اهداف و حوزه عمل بيان شده و بصورت كامل ، دقيق ، مختصر ، شفاف و قابل اثبات باشد.

نكته :اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي بطور منطقي كافي تلقي ميشود مگر در گزارش خلاف آن بيان شود.

گزارش حسابرسي بايد حاوي يك اظهار نظر باشد و يا اينكه  درمورد صورت هاي مالي بطور كلي  نميتواند نظري اظهاركند . البته درحالتي كه نميتواند نظري اظهار كند ،بايد دلايل آن را بيان كند.زماني كه نام حسابرس با صورت هاي مالي به نحوي ارتباط ميابد، بايد در گزارش به طور صريح و واضح هرگونه رسيدگي و ميزان مسئوليتي كه بر عهده دارد بيان شود.

شركت حسابرسي محاسبان با كادري مجرب و حرفه اي آماده ارائه خدمات حسابرسي و تهيه گزارش حسابرسي و ... به شما مي باشد.جهت اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد.

برچسب‌ها: موسسه حسابرسي+مشاوره مالي رايگان+ گزارش مالي+صورتهاي مالي اساسي+صورت سود و زيان،

كمپرسي فاو
۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۳۴:۰۸| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

فاو يك شركت چيني است كه با همكاري سيبا موتور محصولات خود را وارد بازار حمل و نقل ايران مي كند. فاو به عنوان توليد كننده برتر چيني در زمينه ي توليد خودروهاي سبك، كاميون، كاميون هاي سنگين و اتوبوس فعاليت دارد.
سيبا موتور نماينده انحصاري شركت فاو (Faw) بزرگترين شركت خودروسازي چيني در ايران است. كمپرسي يكي از كاميون هايي است كه از طريق اين شركت وارد ايران مي شود. كمپرسي فاو نوعي ماشين سنگين براي حمل و نقل و جابجايي موادي مانند شن، ماسه، سنگريزه و نخاله‌هاي معدني و ساختماني مي‌باشد. بيشتر مدل‌هاي كمپرسي داراي سازه‌اي هيدروليكي هستند كه از آن براي خالي كردن مواد توسط كفهٔ پشتي آن استفاده مي‌كنند.
كمپرسي فاو با موتور 420، گيربكس و جعبه فرمان 2F ، سيستم ترمز بادي WABCO محصول جديدي است كه از سال 92 وارد ايران شده و مورد استقبال قرار گرفته است. ارتفاع اين خودرو 3100 ميلي متر، طول آن 7940 و وزن بدون بار آن 10630 كيلو گرم است كه مي تواند تا حداكثر 25000 كيلوگرم وزن ناخالص بار را تحمل كند. از ديگر امكانات اين كاميون، شيشه هاي برقي و آينه هاي برقي و قفل مركزي آن است. صندلي راننده اين كاميون تمام بادي با قابليت تنظيم در تمامي جهات است.

براي اطلاع از فروش اقساطي كمپرسي فاو بر روي لينك كليك كنيد.

برچسب‌ها: كمپرسي فاو،

كاميونت آميكو
۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۳۴:۰۰| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

گروه صنعتي آميكو فعاليت توليدي خود را در سال 1368 با تاسيس شركت صنعتي آذر موتور در منطقه جلفا و انتخاب و ثبت جهاني برند آميكو شروع نمود. آميكو طي مدت 26 سال از احداث اولين واحد صنعتي اقدام به توسعه و تاسيس كارخانه هاي متعددي نمود كه مهمترين آنها توليد خودروهاي ديزلي سبك و سنگين مي باشد.

آميكو در تمامي واحد هاي صنعتي توانسته است ضمن توليد محصولات با كيفيت رضايت مشتريان خود را در بهر داشته باشد.اين شركت علاوه بر ثبت علامت استاندارد ايران بروي كليه محصولات توليدي با تاسيس آزمايشگاههاي پيشرفته و مجهز به منظور كنترل كيفيت و اطمينان از توليد استانداردهاي روز دنيا موفق به اخذ مجوز رسمي در زمينه استاندارد براي توليد كنندگان فعال مي باشد.


شركت ارس خودرو ديزل بزرگترين شركت توليدي گروه آميكو با داشتن فرم انحصاري براي كابين و شاسي و دارا بودن تكنولوژي توليد و مونتاژ انواع خودروهاي تجاري با روش مهندسي خود توانسته با استفاده از محصولات،قطعات و تكنولوژي برندهاي معروف محصولات خود را از نظر كيفي و ايمني و آلايندگي در رديف كاميون هاي تجاري معروف اروپا قرار دهد اميكو با تاسيس بيش از 55 مركز سرويس خدمات پس از فروش در اكثر استان ها كشور و ارائه آموزشهاي فني و حرفه اي دوره اي به آنها و افزايش دوره گارانتي محصولات شركت از 30000 كيلومتر به 200000 كيلومتر و از يك سال به سه سال توانسته خدمات قابل قبولي را به مشتريان عرضه نمايد.

گروه صنعتي آميكو با الگو برداري از مدل تعاوني سازماني و پياده سازي استاندارد هاي جهاني مديريت و كيفيت كوشيده است محصولات و خدمات خود را با آخرين فن آوري روز دنيا منطبق سازد.
گروه صنعتي آميكو به عنوان نگين درخشان در بين رقبا و در عرصه صنعت كشور افتخار دارد ؛با رعايت مستمر حقوق مصرف كننده ؛ارتقاي روزانه كيفيت محصولات و مشتري مداري برند خود را از ساير رقبا متمايز نمايد اين گروه با بهره گيري از نيروي كاري متخصص و كارآمد با نگاه جامع به تكنولوژي روز دنيا مي كوشد تا برند خود را در سطح بين المللي و علي الخصوص در زمينه صنايع خودرو سازي نمايد.كاميونت 6 تن آميكو با كيفيت ترين و بهترين محصول اين كمپاني ميباشد.


مشخصات فني كاميونت آميكو

 
موتور 4 سيلندر،خطي گازوئيلي سوز،اب خنك مجهز به توربوشارژر

حد اكثر قدرت كاميونت آميكو : 110 اسب بخار

حد اكثر گشتاور: 220 نيوتن متر

كلاچ: تك صفحه اي خشك با فنر ديافراگرامي ،6 دنده (5+1)اكسل جلو يك تكه صلب و اكسل عقب تك مرحله اي هيپونيدي

چرخ ها: 2 چرخ جلو 4 چرخ عقب 1 چرخ زاپاس

شاسي: نردباني 2 لايه طبقه بندي شده

فرمان: هيدرولي

كترمزها: ترمز خفه كن لوله اگزوز

كابين راننده: تمام فولادي ،تاشو،با دو صندلي قابل تنظيم براي 3 نفر،فرمان قابل تنظيم،راديو ضبط CDسيستم تهويه سقفي

كمربند ايمني

براي اطلاع از قيمت كاميونت آميكو بر روي لينك كليك كنيد.

برچسب‌ها: ،

كشنده رنو T
۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۹:۰۰| بازدید: | نویسنده احمدي | نظرات (0)

 با توافق نامه اي كه چند ماه گذشته ما بين رنو و آريا ديزل منعقد شده است نسل جديد محصولات رنو وارد بازار ايران شده.اين توافق نامه در دو بخش واردات كشنده رنو T ، كاميون هاي رنو C و K و همچنين مونتاژ كشنده رنو T توسط شركت آريا ديزل در ليون فرانسه امضا شده است.

مونتاژ كشنده سري T رنو  آغاز شده.همكاري رنو و آريا ديزل به سال ۲۰۰۶ و زمان تاسيس آرياديزل بر مي گردد. آريا ديزل همزمان با واردات برخي محصولات رنو اقدام به توليد و مونتاژ كشنده رنو پريميوم و كراكس نيز كرده است كه به دليل تحريم هاي اقتصادي براي مدتي دچار وقفه گشت.
بررسي كشنده renault range Tدرسال ۲۰۱۴شركت رنو از محصولي رونمايي كرد كه در سپتامبر همان سال در جشنواره IAA در فرانسه موفق به دريافت جايزه كاميون سال ۲۰۱۵ شد.طراحي اين كاميون زيبا و هدفمند, قسمت بالايي كابين ۱۲ درجه انحنادارد كه ايرودينامك محسوب شده و در كنار چراغ يك تكه عبود دهنده هوا وجود دارد تا از اصطكاك هوا بكاهد.۶۵۰رنگ براي كشنده رنو قابل سفارش است.

موتور:موتور از شش سيلندر خطي با سر سيلندر يك تكه تشكيل شده و مجهز به سيستم هايscrو egr به نام DTIاست كه داراي دو مدل اصلي ۱۱ و ۱۳ ليتري مي باشد.موتور ها با توجه به شرايط حمل قابل سفارش است.

گيربكس:رنو ديگر از گيربكس زد اف استفاده نكرده است و گيربكس جديدي به نام اپتي درايور را با كد AT2612Eبراي موتور ۴۸۰ اسبي بر روي كشنده رنو تي نصب كرده است,در واقع همان گيربكس I-shift ولوو است اما با نامي ديگر.شاسي:شاسي اين كاميون منحصرا شاسي VOLVO FH بوده و شاسي هاي ۲*۴ و ۴*۶ و ۲*۶ و شاسي تاندم قابل دسترس است.كابين:كابين آن به دو صورت اصلي high sleeper cab و sleeper cab است وهر كدام نوع هاي مختلفي مانند دي كب و هاي روف كب را داراست داخل كابين راننده فوق العاده راحت وايمن است.

دكمه هاي داشبرد به گونه اي طراحي شده اند كه بيشترين دسترسي را به راننده ميدهد بر روي داشبرد كاميون رنو يك مانيتور ۷اينچ با قابليت تاچ كه به خوبي از سيستم هاي ناوبري و دوربين هاي سفارشي در بقل و پشت كاميون پشتيباني ميكند وجود دارد.ايرادي كه ميتوان از فرمان اين كاميون گرفت اين است كه دكمه هاي روي ان نسبت به كشنده هاي Actrosو volvo FH كمي از محل جايگيري دست راننده دور است.قابل توجه ترين قسمت كابين تخت هاي آن است كه هردو كشويي بوده و تخت بالا ميتوان قسمتي از آن را به بيرون كشيد و بالا برد تا حفاظي براي فرد محسوب شود.

ديگر چيزي كه شمارا به ياد ولوو مي انداز چرخش صندلي شاگرد ۹۰ درجه به سمت داخل و يك ميز براي خوردن غذا و… در جلوي آن قرار ميگيرد.كمد هاي آن فضاي مناسبي براي راننده ايجاد ميكند كه مجموعا داراي ۵ كمد بزرگ است يكي از آنها يخچال در زير تخت است.ديگر خاصيت كابين هاي اسليپر اين كشنده رنو Tكف كابين به صورت صاف بوده و هيچ برامدگي اي ندارد.ديگر خاصيتي كه ولوو براي اولين بار از ان استفاده كرده و در كشنده رنو مشهود است ميتوان به ترمز دستي اتوماتيك و تانك باد آلومينيومي اشاره كرد.

برچسب‌ها: كشنده رنو T،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 67
بازدیدکنندگان دیروز : 24
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 1566
دیگر موارد